Metodinė konferencija „Projektas- galimybė mokytis kitaip“

š. m. birželio 04 dieną mokiniai ir aktyvūs dalyviai tarptautiniuose projektuose  Rusnė Žukaitytė (3D)  ir Hubertas Motiejūnas (3E klasė) skaitė pranešimą “Jei nori turėti tai, ko dar neturi, padaryk tai, ko dar niekad nesi daręs” Nemenčinės Gedimino gimnazijoje, dalindamiesi patirtimi dalyvaujant tarptautiniuose ERASMUS+ projektuose, apie savo asmeninę ūgtį ir iššūkių priėmimą.

Aš turiu daug baimių. Viena iš jų yra viešasis kalbėjimas. Galiu lažintis, jog daugelis jūsų, skaitytojų, irgi turi šią baimę. Todėl noriu paskatinti jus, išeiti iš savo komforto zonos ir kaip aš įveikti savo vieną didžiausių baimių – viešąjį kalbėjimą. Dalyvaudamas  ERASMUS+projekte “Smart classrooms smart students” pasisėmiau labai daug  įvairių dalykų.  (Rusnė)

Aš ne vien tik sugebėjau įveikti baimę, aš pasisėmiau naujų žinių, gavau įkvėpimo iš kalbančiųjų bei susipažinau su kitais bendraamžiais, kurie dega tokia pat aistra keliauti ir patirti naujus nuotykius kaip ir aš. Norėčiau padėkoti už šią galimybę, tokios konferencijos skatina mus tobulėti įvairiose sferose.. (Hubertas)

Methodological conference “Project-the possibility to learn/teach in a different way”

One more opportunity provided by Nemenčinė Gediminas gymansium to participate in conference “Project-the possibility to learn/teach in a different way”, sharing good practice and experience about ERASMUS+ projects.

Hubertas Motiejunas and Rusnė Žukaitytė delivered the presentation “If you want to have,what you have not had still, do something, what you have never done before”.

ERASMUS+ projects let experience it 💯

I have a lot of fears. One of them is public speaking. I believe  that a lot of you, dear readers, have this fear too. That is why I wanted to motivate you to go out of your comfort zone and overcome one of the biggest obstacles– public speaking. While participating in international ERASMUS+  project “Smart classrooms smart students” I have developed my personal growth. (Rusnė)

I was inspired, I managed to overcome my fear, but that is just a tip of the iceberg. I managed to gain more knowledge, inspiration of the speakers and make new friends, who have the same fire in their hearts to travel and experience new things. I am enormously thankful for this opportunity, because things like this conference, participation in projects encourages us, students, to improve, accept challenges and develop personal growth  in certain areas. (Hubertas)

Parašė: anglų kalbos mokytoja metodininkė Ieva Ivanauskaitė Written by: English teacher methodologist Ieva Ivanauskaitė

ERASMUS+ Strateginių partnerysčių projektai sėkmingiausiame trikampyje: mokiniai+mokytojai+ tėveliai | INTERNATIONAL ERASMUS+ STRATEGIC PATNERSHIPS PROJECTS IN THE MOST SUCCESSFUL TRIANGLE: PUPILS+TEACHERS+PARENTS

Noriu labai pasidžiaugti, kad dėka ERASMUS+ projektų, moksleiviams prasiplečia ugdymo aplinkos, ugdomos socialinės, emocinės ir pažintinės kompetencijos. Taipogi, kuriant bendrąjį projekto produktą buvo lavinamas moksleivių skaitmeninis raštingumas, anglų kalbos žinios, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos, dirbant grupėse, prisiimant atsakomybę už veiklas, kuriamas pamokas. Neatsiejama nauda projekto yra dar ir ta, kad moksleiviai susipažįsta su šeimos vertybėmis, turi galimybę pažinti šalių kultūrinį paveldą. Tai tarsi „Mokykla be sienų“.

Projekto koordinatorė/ Gimnazijos direktorė  Virginija Emilija Navickienė, Vilniaus Užupio gimnazija

I am very pleased that thanks to ERASMUS+ projects, pupils are provided with the variety of learning environment, when social, emotional and cognitive competences. To continue, while developing the overall project product, pupils’ digital literacy, English language skills, communication and collaboration competences were developed, working in groups, taking responsibility for activities and developing lessons. The indispensable benefit of the project is that pupils get to know the values of the family and have the opportunity to know the cultural heritage of the countries. It’s like a School Without Borders.
Project Coordinator/ Gymnasium Headmistress Virginija Emilija Navickienė, Vilnius Užupis gymnasium, Lithuania

„Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Smart Classrooms Smart Students” įgyvendinimas  man  – puiki proga ugdytis lyderystę, realizuoti idėjas, mąstyti ir veikti naujose ugdymosi aplinkose. Viena esminių projekto teikiamų prasmių – komunikavimo užsienio kalba bei naudojimosi informacinėmis komunikacinėmis (IKT) technologijomis ugdymasis, galimybė įvairinti darbo metodus. Tarpkultūrinis dialogas sukuria galimybę plėsti socialinius ryšius, lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, dalintis gerąja patirtimi. Kartu, tai galimybė kurti veiksmingą ryšį su mokiniais, kurti galimybes jiems ugdytis bendrąsias ir dalykines kompetencijas, pasitikėjimo savimi jausmą.
Psichologė, karjeros koordinatorė Gintarė Daubarienė, Vilniaus Užupio gimnazija

Projektai naudingi dėl asmeninio tobulėjimo, ryšio kūrimo ir bendradarbiavimo su partneriais.  

Malonu atstovauti savo šalį, savo miestą, savo rajoną, savo mokyklą. Visa tai formuoją kokybę ir vertę už kurią esi atsakingas. Tai verčia pasitempti ir siekti geriausio.

Bendri komandos tikslai skatina judėti į priekį ir kurti bendruomenei, miestui, Europai.

ERASMUS+ projektai naudingi mokytojui/mokyklai/ugdymo procesui. Informacinių technologijų mokytojas Andrius Chmieliauskas, Vilniaus Užupio gimnazija

The implementation of ERASMUS+ Strategic Partnerships Project „Smart classrooms smart students“, personally for me, is the great opportunity to develop leadership skills, realize ideas, think and work in new educational environments.  One of the most important aspects of the Project is communication using foreign language, development of ICT skills and the chance to diversify the working methods. Due to the intercultural dialogue, we are provided with the possibility to develop social relantionships, communication and collaboration skills and share of good practice. At the same time, it is a chance to establish an effective relationship with the pupils, to create opportunities for them to develop general and subject-specific competences, a sense of self-confidence.
Psychologist, career counselor Gintarė Daubarienė, Vilnius Užupis gymnasium, Lithuania

Such projects are very beneficial not only for personal development, but also for building relationships and communication among partners. I feel great to represent my country, my city, my district, my school. All these things form the quality and value for which you are responsible. This forces you to stretch and strive for the best. The common team goals encourage you to move forward and create for community, for city, and for Europe. ERASMUS+ projects are very useful for teacher/ school/curriculum.
IT teacher, Andrius Chmieliauskas, Vilnius Užupis gymnasium, Lithuania

Klasės sienos mums leidžia tobulėti, semtis žinių, bet yra tokių  patirčių, kurių  neįgysime net moderniausiame kabinete ir labai džiugu, kad yra tokia programa kaip ERASMUS+( administruojama  Švietimo mainų paramos fondo Lietuvos Respublikoje) suteikianti galimybę tiesti tiltą tarp kultūrų, tolerancijos, žinių, įgūdžių, lankstumo ir bendradarbiaujant, mokantis  vieniems  iš kitų didiname  savąją asmenybės ūgtį.  „Pasiskolinsiu“ Bernardo Šo mintį     „Žmonių išmintis yra proporcinga ne jų patirčiai, o sugebėjimui jos įgyti.“                                                          Projekto kontaktinis asmuo, anglų kalbos mokytoja metodininkė Ieva Ivanauskaitė, Vilniaus Užupio gimnazija

The walls of the classroom let us enrich and boost  our knowledge, but there is something we cannot obtain/ gain in the smartest cabinet and I would prefer to emphasize that  ERASMUS+ projects (administrated by Education Exchanges Support Foundation in Lithuania) provides us with the possibility to build the bridge between cultures, tolerance, knowledge, skills, flexibility and collaboration while learning from each other and boosting our personal growth. I would like to “borrow” Bernard Show words „The human wisdom is not proportionate to their experience, but to the capacity to obtain it“. And ERASMUS+ is this opportunity.
Contact person of the Project/ English teacher methodologist   Ieva Ivanauskaitė, Vilnius Užupis gymnasium, Lithuania

Manau gyvenime vienas iš svarbiausių dalykų yra tobulėjimas. Tapimas geresniu nei vakar. Erasmus+ projektai suteikia mums tokią progą. Kartais gali atrodyti, kad mes vieninteliai bijome išeiti iš savo komforto zonos,  suprantame, kad aplink mus esantys žmonės, lygiai taip pat nori tobulėti.
Rusnė, 3D klasė

Erasmus+ projekte “Smart Classrooms Smart Students” aš įgyjau įvairiausios patirties. Įdomiausia buvo priimti gyventi mokinę iš kitos šalies, pažinti jos gyvenimo būdą, taip pat ir labai nepamirštama patirtis gyventi jos šeimoje. Tai buvo labai gera praktika kalbėti prieš publiką, kalbėti angliškai, bei susipažinti su įvairių šalių mokiniais.
Pija, 3B klasė

I think one of the most important things in life is improvement. Becoming better than yesterday. Erasmus + project has provided us with this opportunity. Sometimes it may seem that we are the only ones who are afraid to leave our comfort zone, but at the same time you realize that the people around us want to improve too.
Rusnė, form 3D

In this project I got a lot of amazing experience. The most interesting thing was to host a girl from Italy, to know her lifestyle and also it was unforgettable experience to live at her place. It was very good practice to speak in public, talk English and meet students from other countries.
Pija, form 3B

Erasmus+ projekte man patiko išvykos, darbas komandose, jog dalyvavo daug šalių ir gavau progą susipažinti su tiek kulturų. Buvo įdomi patirtis priimti turkę, kadangi jos gyvenimo būdas gerokai skiriasi nuo mano.
Evita,3B klasė

Kelionė į Makedoniją padovanojo man labai daug dalykų. Visų pirma išlipau is savo komforto zonos, susipažinau su įvairių tautybių, tikejimų žmonėmis. Išmokau tolerancijos, lavinau anglų kalbos, kalbėjimo prieš auditoriją  įgūdžius. Įgavau pasitikejimo savimi.
Hubertas, 3E klasė

Man šis Erasmus+ projektas leido pasireikšti ir atrasti savo naująsias puses per įvairius rašomus straipsnius, paruošiamus interviu bei pristatymus. Taip pat šis projektas paliko be galo daug įspūdžių, kadangi buvo galimybė sužinoti apie kitų šalių tradicijas ir susibendrauti su skirtingais žmonėmis.
Ieva, 3E klasė

Projekto dėka aš ne tik praplėčiau savo akiratį, pamatydama kitų šalių spalvotiškumą ir įvairumą, bet ir iš naujo pamilau savo šalies tradicijas. Patobulėjau anglų kalbos srityje, išmokau palikti savo komforto zoną. Taip pat įgyjau drąsos ir pasitikėjimo savimi bei išmokau mėgautis kiekviena pasitaikiusia akimirka ir būti dėkinga už suteiktas galimybes.
Guoda, 3D klasė

Erasmus + projektas yra kupinas draugiškų, jaukių, jautrių ir šiltų akimirkų, kurios suteikia tau kaip asmenybei daug patirties ir paverčia geresniu žmogumi.
Mykolas, 3E klasė

Kaip mokinė, leidžianti jau 11 metus mokyklos suole, galiu teigti, kad ERASMUS+ projektai yra neįtikėtina mokymosi alternatyva asmenybės augimui. Šis trumpas nuotykis su gyvenimo draugystėmis bus vienas iš mano geriausių prisiminimų iš šio mano gyvenimo laikotarpio.
Justina, 3E klasė

ERASMUS + projektas davė man pradžią suvokti, jog mes kaip žmonės galim sutarti ir atrasti kažką naujo. Taip pat ši patirtis davė man naujų galimybių ir pažinčių su kitais žmonėmis.
Emilija, 3E klasė

Man patiko dalyvaut Erasmus+ projekte, nes manau tai buvo labai prasmingas projektas, leido susipažinti su skirtingomis kultūromis, susirasti daug draugų, su kuriais bendraujant tobulinama anglų kalba, lavinami tokie įgūdžiai, kaip darbas komandoje, viešasis kalbėjimas, išbandymas įvarių kompiuterinių programėlių. Aš, kaip asmenybė, tikrai paaugau. Ši programa man buvo viena iš nuostabiausių patirčių.
Elzė Beatričė, 3E klasė

Aš  nuoširdžiai noriu padėkoti už galimybę dalyvauti projekte.

Vaikams šis projektas padėjo įvertinti komandinio darbo privalumus, mokino bendradarbiavimo, atsakomybių.

Labai smagu klausytis jų įspūdžių ir pasakojimų po kelionių, kaip skiriasi kitų šalių vaikų požiūris ir gyvenimo tempas, namų aplinka ar bendravimas. Ir visada džiaugsminga žinia – mūsų vaikai tikrai moka anglų kalbą – didelis AČIŪ už žinias.

Mykolo mama, Lietuva

Esu labai patenkinta, kad mano dukra Ieva galėjo dalyvauti   Erasmus+  projekte. Visa organizacija tiek gimnazijos darbo grupės narių, tiek   surengti susitikimai, šalių prisistatymo renginiai buvo labai įspūdingi, sulaukė moksleivių, jų tėvų ir  svečių aukščiausio vertinimo! Mano dukra tikrai turėjo  autentišką galimybę pažinti kitą kultūrą, pasisvečiuoti Bulgarijoje, labiau save įsivertinti, drąsiau kalbėti angliškai.

Ievos mama, Lietuva

Pasiryžimas mums dalyvauti projekte buvo nelengvas, nes didelė šeima, kuklinomės, kad negalime suteikti atskiro kambario svečiui, tačiau buvome labai laimingi, kad pasiryžome. Ta savaitė, kai turėjome viešintį vaikinuką labai suvienijo mūsų šeimą, buvo labai gera ir gražu stebėti, kaip mūsų sūnus, projekto dalyvis, rūpinosi svečiu, aktyviai visur dalyvavo ir nei vieną dieną neprireikė sėdėti prie kompiuterio – pamatėme jį kitomis akimis, ko nepavyksta kasdienybėje.  Visi tarsi pasitempėme, tokia atsakomybė, kad svečias išsivežtų gerus įspūdžius apie  mūsų šeimą ir šalį. 

Liudo mama, Lietuva

Ši programa leidžia plėsti vaikų akiratį, gebėjimą bendrauti tarptautinėje ir daugianacionalinėje aplinkoje, pažinti kitas kultūras ir papročius bei mentalitetą, keistis nuomonėmis bei įdėjomis, lavinti kalbą bei iškalbą, gebėjimą kartu siekti tikslų ir rezultatų, suprasti kitus ir būti suprastam. Programa taip pat leidžia dalyvauti programoje visiems vaikams nepriklausomai nuo tėvų socialinės ir finansinės padėties.

Rusnės tetis, Lietuva

Mumus tai buvo nauja patirtis, kad pirmą kartą savaitei pagal Erasmus+ mainų programą priimti namuose nepažįstamą mergaitę. Šiek tiek gaila, kad mergaitė  silpnai kalbėjo angliškai ir buvo sunkiau užmegzti artimesnį pokalbį. Stengėmės parodyti lietuviškos šeimos tradicijas, tačiau dėl didelio vaikų užimtumo vizito metu neturėjome daug progų.

Bendrai paėmus visas tarptautines mainų programas vertinu labai palankiai. Dažniausiai jos būna orientuotos į studentus,  o kad yra tokios pat programos moksleiviams, mane labai džiugina. Taip pat džiaugiuosi, kad dukra nori dalyvauti mainų projektuose. Stebiu, kad tarptautinio ir tarpkultūrinio bendravimo patirtis ją daro atviresnę skirtingoms kultūroms, skatina žingeidumą ir  pasitikėjimą savimi.

Ievos mama, Lietuva

Pirma mintis, kuri kyla, kalbant apie tokias  programas – vaikams labai svarbu pamatyti, kas darosi už jų kiemo. Mūsų noras ir tikslas – kad Pija būtų drąsi ir mokėtų bendrauti ne tik artimoje aplinkoje, bet ir su svetimais žmonėmis, rastų būdų prieiti, pakalbinti, palaikyti pokalbį, ir kad to niekaip neįtakotų nei amžius, nei tautybė, nei lytis. O taip pat, tas ypatingai aktualu šiuo laikmečiu, visa tai darytų anglų kalba. Norisi, kad pamatytų, koks gyvenimas vyksta pasaulyje, kad turėtų su kuo palyginti galimybes Lietuvoje, galbūt susirastų gerų pažįstamų ar net draugų, išbandytų save kelionėje, nebijotų prisiimti atsakomybės ne tik už save keliaujant po užsienio šalį, bet ir už žmogų, kurį pasikvietė gyventi pas save. Vienintelis minusas, kad italai be proto sunkiai kalbėjo angliškai, kitą vertus – vis dėlto Pija suprato, kaip “nu kaip gerai mokėti anglų kalbą“.

Dar vienas labai svarbus dalykas, kuris vėlgi dažniausiai pasireiškia per tokius ar panašius projektus, yra tai, kad vaikai ir mokytojai dirba kaip komanda. Pijai buvo ypatingai svarbu ir smagu Jūsų parodytas pasitikėjimas parengti pristatymą, parašyti straipsnį po kelionės. Ir tai, kad Pija akcentavo viso projekto metu vieną dalyką – „man atrodo, aš patinku mokytojai Ievai“ ir kad dėlto ji norėjo stengtis ir tai ją motyvavo, ir kad kažkada gal ir nebuvo labai jau drąsu ką nors daryti, bet ji ėmė ir padarė, tai tik įrodymas, kad dėl kai kurių mokytojų vaikai gali labai daug padaryti.

Ačiū labai už visą Jūsų darbą ir už suteiktas galimybes bei sukeltus gerus jausmus Pijai.

Pijos mama, Lietuva

Tokie projektai yra didelė patirtis tiek moksleiviams, tiek jų tėveliams. Visų pirma tai yra labai didelė nauda vaikui- pažinti kitą šalį, kultūra, šeimos vertybes. Visų antra, mokiniai lavina kalbinius įgūdžius, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje. Pas mus gyveno mergaitė iš Makedonijos, tai buvo nauja, bet labai smagi patirtis ir mums. Esame dėkingi puikiai projekto darbo grupei už tokias galimybes mūsų vaikams.

Justinos mama, Lietuva

In the Erasmus + project, I enjoyed trips, teamwork, that a lot of countries participated and a chance to get to know a lot of cultures. It was an interesting experience to have a Turkish girl living with me, because her lifestyle is different from mine.
Evita, form 3B

The visit to Makedonia and acceptance of the new friend I made there, gave me a lot of things. To begin with, I stepped out of my comfort zone, met new people from different countries who acknowledged various beliefs. I have learnt tolerance towards other people, deepened English knowledge, developed public speaking skills. Gathered confidence in different spheres.
Hubertas, form 3E

For me, this Erasmus + project has given the possible to appear and discover my new sides through various articles, interviews and presentations I have been preparing. Also, this project left a lot of impressions, because it was possible to learn about the traditions of other countries and get together with different people.
Ieva, form 3E

Thanks to the project, I have not only expanded my horizons, seeing the multicolor and diversity of other countries, but also loved my country’s traditions. I have improved English and learned to leave my comfort zone. I also gained the courage and self-confidence and understood the importance to enjoy every moment and be grateful for the opportunities provided.
Guoda, form 3D

Erasmus+ project is full of friendly, warmly and sensitive moments. All of these moments give you huge experience to grow as better person and individual.
Mykolas, form 3E

As a student who spent 11 years at the school desk Erasmus+ project is prodigious learning alternative that enable personal growth.   This short time adventure with lifetime friendships will be one of my best memories from this period of my life.
Justina, form 3E

ERASMUS + project has made me start to realize that we as people can agree and discover something new. Also, this experience gave me new opportunities and acquaintances with other people.
Emilija, form 3E

I liked to participate in the Erasmus + project because I think it was a very meaningful project that allowed me to get to know different cultures, to find many friends with whom English is being developed, skills such as teamwork, public speaking, testing of various apps.  As a personality, I really grew up. This program was one of the most wonderful experiences for me.
Elzė Beatričė, form 3E

I sincerely wish to thank you for the opportunity to participate in ERASMUS+ project.

For children, this project helped to evaluate the benefits of teamwork, taught cooperation and responsibility.

It is so great to listen to son’s impressions and stories after traveling, how children in other countries are differ in their attitude and pace of life, home environment or communication. And always a joyful message – our kids really know English – a big THANK YOU for experiences.

Mykolas’ mother, Lithuania

I am very pleased that my daughter, Ieva, was able to participate in the Erasmus + project. The whole organization of the gymnasium’s working group, the meetings, the presentations of the countries were very impressive, the highest evaluation of the pupils, their parents and guests! My daughter really had an authentic opportunity to get to know other cultures, to travel to Bulgaria, raise self-assessment, to develop  English speaking skills.

Ieva’s mother, Lithuania

It was not easy for us to participate in the project, because we are a large family, were worrying that we could not give a separate room to the guest, but we are very happy to be provided with the opportunity to be the part of the project.  We were astonished to watch our son to participate in the project, to take care of the guest, actively participated everywhere and he did not need to sit at the computer and playing games – we saw him so serious, responsible, and hospitable. We all gathered that the guest would take good impressions of our family and country.

Liudas’ mother, Lithuania

This program enables the development of children ‘s horizons, the ability to communicate in an international and multinational environment, to know other cultures and customs and mentality, to exchange views and insights, to develop language and speech, the ability to achieve goals and results together, to understand others and to be understood. The program also allows participation in the program for all children regardless of their parents’ social and financial situation.

Rusnė’s father, Lithuania

It was a new experience for us to take host a girl at our house as it was the first time in Erasmus + exchange program participation. It is a bit unfortunate that the girl could hardly speak English and it was harder to make a closer conversation. We tried to show the traditions of the Lithuanian family, but due to the pupils’ occupation in activities during the visit, we did not have many opportunities.

Taken together, I appreciate all the international exchange programs. Mostly they are student-centered, and I am very happy that pupils have also the same program too. I am also pleased that the daughter enjoys it very much.  I am surprised that the experience of international and intercultural communication makes her more open to different cultures, encourages her curiosity and self-confidence.

Ieva’s mother, Lithuania

The first idea that comes up with such programs is that it is very important for children to see what is going on outside “their yard”. Our desire is our daughter, Pija, to be brave and able to communicate not only in close environment, but also with other people, to find ways to communicate and that it would not be influenced by age, nationality or gender. And, of course, this is especially true that all communication is in English. Also, to see what life is going on around the world, to be able to compare the possibilities in Lithuania, perhaps to find good acquaintances or even friends who tried themselves on the trip, not afraid to take responsibility not only while traveling abroad, but also for the person you host at your house. The only minus that the girl who stayed in our family could hardly speak English, but on the other hand, our daughter realized how it is important to “know English well”.

Another very important thing, which again often occurs during such or similar projects, is that children and teachers work as a team. It was very important for Pija Your showed attention to prepare the presentation and write an article after the mobility.  During the whole project our daughter emphasized, “I think, teacher Ieva likes me” and that she wanted to try herself, motivate herself, and she did it.  It is just a proof that some teachers can do a great deal for children.

Thank you very much for all your work and for the opportunities provided and the good experience for our daughter.

Pija’s mother, Lithuania

Such projects are a great experience for both pupils and their parents. First and foremost, it is a great benefit for the child to know another country, culture, and family values. Secondly, pupils develop language skills, communication and collaboration skills, teamwork skills. We had a girl from Macedonia, it was a new, but great experience for us. We are grateful to the best project team for such opportunities for our children.

Justina’s mother, Lithuania

Tarptautinio (KA219)ERASMUS+ projekto “Smart classrooms  smart students” Tikybos pamokos kitaip Italijoje

International (KA219) ERASMUS+ project Smart classrooms smart students“ religion lessons in different way in  Italy

Tikėjimas kiekvienam yra savas dalykas. Kiekvienas galime pasirinkti kokią religiją norime turėti, į ką norime tikėti. Vykstant į Italiją mūsų tikslas buvo parodyti kitoms šalims, kad Lietuva yra tolerantiška visiems tikėjimams. O Italai mus supažindino su savo kultūra bei kartu su jais aplankėme daug nuostabių vietų. Po ilgos kelionės į Italiją mus pasitiko italų šeimos, kurios labai šiltai ir draugiškai mus priėmė.

Pirmoji diena – buvo atidarymo ceremonija, apžiūrėjome jų mokyklą, susipažinome su mokiniais iš kitų šalių: Bulgarijos, Makedonijos, Turkijos, Italijos.  Italai mums paruošė programą, kurioje buvo galima išgirsti tradicines dainas, pamatyti šokius, mokyklos mokinės surengė madų šou, kuriame apžiūrėjome jų pačių pasiūtas sukneles, taip pat visų šalių mokiniams buvo užduotis pristatyti savo mokyklas. Tą pačią dieną vykome apžiūrėti nuostabaus Pescara miestelio uosto, o vakare visi praleidome laiką savo šeimose.

 Trečioji kelionės diena buvo skirta pristatyti prezentacijas apie religijas savose šalyse. Kiekviena šalis pristatė apie savo šalies religiją. Italai pasakojo apie Šventąjį Francesco, taip pat plačiau apie Popiežių Pranciškų, apie šventųjų buveines. Makedonai papasakojo apie savo šalies tradicijas bei krikščioniskasiąs šventes ir kaip jas švenčia.  Turkai supažindino mus su islamu, pažiūromis, tradicijomis. O bulgarai papasakojo istorijas apie šventuosius. Lietuviai, pristatė apie visas religijas, kurias galima rasti Lietuvoje bei plačiau papasakojo apie vieną iš labiausiai paplitusių tikėjimų – Krikščionybę. Taigi visų šalių mokiniai praplėtė savo žinias apie religijas pasaulyje ir susipažino su jų tradicijomis.

Kitas dienas vykome į visokias pažintines išvykas. Vykome į Italijos sostinę Romą, turėjome žygį nacionaliniame ,,Majella” parke, aplankėmė Šv. Bartolomėjo koplyčią.

Paskutiniąją dieną italai buvo paruošę uždarymo ceremoniją. Vėliau vykome į restoraną, kuriame gavome paragauti daug skirtingo tradicinio maisto, o vakare atsisveikinome su savo šeimomis, su kitais italais bei kitų šalių mokiniais ir išvykome atgal į Lietuvą. Sunkiausia buvo atsisveikinti su visais, nes nors ir kartu buvome tik savaitę, bet per ją spėjome patirti daug įvairiausių nuotykių, susipažinti su nuostabiais žmonėmis. Ir aišku visos ekskursijos paliko mums didžiulį įspūdį, tad galima drąsiai teigti, kad šitos kelionės bei sutiktų žmonių nei vienas nepamiršime. Parašė:   Pija Gadonaitė, 3B klasė

Belief for everyone is their own thing. Everyone can choose what religion they want to believe in. Going to Italy, our goal was to show to the other countries, that Lithuania is tolerant to all religions. The Italians showed us their own culture and together we visited a lot of amazing places. After a long trip to Italy, we met Italian families, they were very friendly and communcative and we were very excited to live with them.

On the first day there was an opening ceremony at school, we met students from other countries, like Bulgaria, Macedonia, Turkey, Italy. The Italians prepared us a performance during which we could listen to some traditional songs,  admire different folk dances. School students organised a fashion show where they showed us some dresses they made and then all the students had a task to present their schools. On the same day all our group went to the port of Pescara but in the evening we spent time alone with our families.

On the third day of the trip we were reading our presentations about the religions in our countries. Students from different countries presented about their country’s religion. The Italians were telling us about the St. Francesco and  the Pope St. Francis. Macedonians told us about their country’s traditions, christian holydays and how they celebrate it. The Turkish presented us Islam, philosophies, traditions. The Bulgarians told stories about Saints. The Lithuanians talked about all religions, which can be found in Lithuania with expanding on the most popular religion – Christianity. So the students broadened their knowledge of the religions of the world and their traditions.

During other days, we had some trips. We went to Rome, had a trip to the National Park of Majella, we saw St. Bartolomeo Hermitage, also we visited amber and fossil museum and Chieti Museo Archeologico Nazionale and Marrucino Theatre.

 On the last day, the Italians prepared the closing ceremony. Later we went to the restaurant, where we got to taste lots of different traditional foods. In the evening we were saying goodbye to our families, to other Italians, students from different countries and went back to Lithuania. The most difficult part was to say goodbye to everyone, because even though we were together just for one week,  we spent a lot of time together, we had a lot of funny and unforgetable moments, get acquainted with the amazing people. Of course all the tours had left us a great impression, so we can say that this was the trip no one will ever forget. Written by Pija Gadonaitė, form 3B

Closing ceremony

The last day started with closing ceremony in school. It was very nice because we saw many clothes which was made by students, it was retro style and beautiful! We were all impresed by students abilities. Also we heard all countrys national anthems and saw wonderful performance which was made for European honor. After that we went to restaurant “Casina dei Tigli” where we could try traditional italian food. It was very delicious! Sadly our trip is finished, we have to say goodbay for people who become very close to us during this week, but we are expecting to see each other again sometime!

Paskutinė diena Italijoje prasidėjo su uždarymo ceremonija mokykloje. Pamatėme mokinių sukurtus, retro stiliaus rūbus ir buvome labai sužavėti! Paskui išklausėme visų projekte dalyvavusių šalių himnus bei išvydome nuostabų pasirodyma dedikuota Europai. Po ceremonijos ėjome į restoraną “Casina dei Tigli” kur galėjome paragauti tradicinio itališko maisto. Buvo labai skanu! Liūdniausia dienos dalis buvo atsisveikinti su žmonėm, kurie tapo labai artimi per šią savaitę, tačiau tikrai tikimės dar susimatyti!

Written by/ photos: Elze Beatričė Urbonaitė

Fourth day: trip to Majella National park and Museo dei fossili e delle ambre

Today we had an spectacular trip to Majella National park. The views were beautiful also the weather. San Bartolomeo Heritage was amazing. This trip showed to us the deeper italian culture. After that we had a visit to the Museo dei fossili e delle ambre. The history of fossil was incredible and amazing at the same time. P.S today guides were unbelievable, their help and support during the walking in the National park and visit in Museum was impressive and implausible.


Ketvirtoji diena: Kelionė į „Majella“ nacionalinį parką ir gintaro bei fosilijų muziejų.

Šiandien nuostabiai pasivaikščiojome nacionaliniame „Majella“ parke, vaizdai ir oras (nors ir šaltokas) buvo nuostabūs. Šioje kelionėje aplankėme Šv. Bartolomėjo koplyčią kalnuose. Ši kelionė atskleidė mum gilesnę Italijos istorijos bei kultūros raidą. Po to mes nuvykome į gintaro ir fosilijų muziejų, visas istorijas pasakojo nuostabus gidas kuris jo nors paklaustas visados atsakydavo. Viską apibendrinus ši diena buvo viena iš įdomiausių, nes sužinojome daug naujų dalykų.

Third day: religion lessons,school and some exploration

Today we had a day in school, it was very informative, because every country presented religion lessons which will be here, C1-C4. After that we had workshops in school, girls could try a design class and boys there invited to mechanic class. Then we were going to the Chieti Museo Archeologico Nazionale and Marrucino Theatre, it was amazing. In museo we saw many archeological findings and theater just blowed our minds, it was very beautiful!

Šiandien mokykloje visos šalys turėjo pristatyti namie paruostas tikybos pamokas,kurios galesite rasti čia, C1-C4 veiklos. Sužinojome daug naujo ir išgirdome daug įdomių dalykų apie kitų šalių religijas. Tuomet merginos buvo nuvestos į dizaino pamoka, o vaikinai galėjo pabandyt būti mechanikais. Vėliau ėjome į Chieti miestelyje esantį archiologijos muziejų ir teatrą. Muzijuje pamatėme daug įspūdingų archeologinių radinių, o teatras buvo labai gražus ir kvapą gniaužiantis.

Second day: An amazing trip to heart of Italy – Rome

Today we had a trip to Rome. We learned a lot about history of Rome and the whole country of Italy. We saw beautiful architecture of old buildings and monuments. We were guided by a really great guide, who told us all the stories of places that we visited. Despite the walk in Rome being very tiring the time was well spent and worthwhile. Summing everything up, the whole trip was tiring but  interesting and spectacular at the same time.
Written by Mykolas Vaitiekus
Photos: Liudas Starkus

Antroji diena: Nuostabi kelionė į Italijos širdį – Romą.

Šiandien keliavome į Italijos sostinę – Romą. Šioje kelionėje mes sužinojome daug apie Romos ir pačios Italijos istoriją. Romoje matėme daug senovinės architektūros kuri mums padėjo įsijausti į mūsų nuostabaus gido pasakojimus apie Romą. Nepaisant to, kad mūsų pasivaikščiojimas Romoje buvo labai varginantis, bet laikas buvo praleistas turiningai ir įdomiai. Viską apibendrinant, visą mūsų kelionė buvo ir varginanti ir tuo pačiu labai įdomi.

First day: Opening ceremony

Today we were greeted in Italy by amazing Italian team- students who showed us their traditional dance and sang songs and teachers smiling. It was beautiful opening ceremony because we could see girls with dresses which was made by them. Also we saw Bulgaria, Macedonia, Lithuania, Turkey and Italy presentations about their schools and country traditions. After that we went to the port of Pescara, it was wonderful, sadly weather wasn’t very good, but amazing emotions made our trip fun and fulfilling.

Pirmoji diena: Atidarymo ceremonija

Šiandien buvome sutikti Italijos mokykloje. Mus pasitiko mokiniai, kurie sušoko tradicinį Italų šokį, padainavo tradicines dainas ir mokytojai, kurie buvo labai malonūs bei rūpestingi. Merginos parodė savo mokykloje pasiūtas sukneles, tai sukėlė daug susižavėjimo. Vėliau susipažinome su Bulgarų, Makedonų, Lietuvių, Turkų ir Italų mokyklomis bei šalies tradicijomis. Tada ėjome aplankyti Pescara miestelio uosto, jis buvo labai gražus ir įspūdingas. Oras dėja nebuvo labai gražus, tačiau visos džiugios emocijos mums kėlė norą pamatyti vis daugiau.

„ERASMUS+ PROJEKTAI: POZITYVIOS PATIRTIES SKLAIDA“

Š.m. sausio 17 dieną, Tauragėje, Šaltinio progimnazėje vyko respublikinė konferencija „ERASMUS+ PROJEKTAI: POZITYVIOS PATIRTIES SKLAIDA“, kurios tikslas – sudaryti mokiniams galimybę plėtoti kūrybinę – kalbinę kompetenciją, populiarinant Erasmus+ projektus, skleidžiant Erasmus+ projektų mokinių pozityviąją patirtį, skatinant bendravimą ir bendradarbiavimą bei  ugdant mokinių viešąjį kalbėjimą ir kūrybiškumą.

Buvo taip džiugu sutikti tiek mokinių ir mokytojų (dalyvavo 18 mokyklų iš Šiaulių, Klaipėdos, Telšių, Skuodo, Šilalės, Naujosios Akmenės, Vilniaus ir Tauragės), kurie aktyviai dalyvauja ERASMUS+ projektų rengime, jų vykdyme, sklaidoje ir kaip žiba akys, džiaugiasi širdis nuo emocijų, patyrimų, įgytų žinių ir patirties.

NUOŠIRDUS AČIŪ Tauragės „Šaltinio“ progimnazijai!!!!!!

January 17th , 2019 was the day to take part in national conference “ERASMUS+ projects: DISSEMINATION OF POSITIVE EXPERIENCE”, which was organized by Tauragė „Šaltinio“progymnasium. The goal of the conference is t to enable pupils to develop their creative – linguistic competence by promoting Erasmus + projects, disseminating the positive experiences, promoting communication and cooperation, and developing pupils’ public speaking and creativity.

It was so nice to meet both the students and the teachers (18 schools have participted from different parts of Lithuania:  Šiauliai, Klaipėda, Telšiai, Skuodas, Šilalė, Naujoji Akmenė, Vilnius and Tauragė), who are actively involved in the preparation, implementation, dissemination. There is nothing better to enjoy seeing  students being involved so passionately, actively, sharing the experiences with the others, encouraging and helping. I have no doubts that the teachers‘hearts are full of joy seeing  students who gained more than from the any textbook in the classroom.

Thousands of THANKS for hosters- Tauragė „Šaltinio“ progymnasium!!!!!!!!!!!

ERASMUS+ projekto darbo grupės narė/ anglų kalbos mokytoja metodininkė Ieva Ivanauskaitė

Manau gyvenime vienas iš svarbiausių dalykų yra tobulėjimas. Tapimas geresniu nei vakar. Erasmus+ projektai suteikia mums tokią progą. Kartais gali atrodyti, kad mes vieninteliai bijome išeiti iš savo komforto zonos, tačiau susirinkę į tokius patirties pasidalinimus, kaip Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos renginyje, suprantame, kad aplink mus esantys žmonės, lygiai taip pat nori tobulėti.

Pasisėmėme patirties, motyvacijos, susiradome naujų draugų. Užsidegėm patirti dar daugiau naujų emocijų. Todėl noriu padėkoti už suteiktą progą sudalyvauti tokiame susitikime.

In our lives, one of the most important things is improvement, wanting to become better than we were yesterday. Erasmus+ projects gives us opportunities to do so. Sometimes it may look like, we are the only ones who are afraid to get out of comfort zone, but going to events like in Tauragė „Šaltinio“ progymnasium, where we shared our experience about participating in Erasmus+ projects, made us see that people around us also are reaching a goal of improving themselves.

In this event, we gained experience, got a chance to increase motivation, to find new friends and to go through new waves of emotions. We are grateful for the opportunity to participate in this event.

ERASMUS+projekto dalyviai/ mokiniai Rusnė Žukaitytė (3D) ir HUbertas Motiejūnas (3E)

Bulgaria

Bulgaria… For some of us this word reminds of Bulgarian roses, while for others it is associated with summer resorts. For five students from Lithuania and their teachers Ieva Ivanauskaitė and Gintarė Daubarienė this from now on will always remind them of their adventurous trip and amazing experience. This is how we could describe Erasmus+ “Smart classrooms, smart students” project.

It was a long trip to get to the small Bulgaria’s town Berkovitsa, but we weren’t bored. On Sunday, in the afternoon, we were already in Bulgaria, but it took us a few hours to reach Berkovitsa and the families that had welcomed us. All the way to our final destination we were surrounded by mountains, forests, rocks and a fog – it was beautiful and magical scenery.

On the first day the opening ceremony was hold, we have also visited the school and met students from other countries. In the early morning students from Macedonia, Bulgaria, Turkey, Lithuania and Italy gathered to the cafe. We enjoyed listening to traditional Bulgarian songs and students orchestra’s pieces. Later on, we went to the Berkovitsa’s forestry professional school. School Principal presented us some historical facts about the country and education program. Each of five countries introduced themselves. Our evening was spent in Bulgarian families.

During the third day we made the most of the work. Students from Macedonia, Bulgaria, Turkey, Lithuania and Italy presented their themes based on literature lessons. Firstly, Turkish delegation came. They introduced us to Turkish epics and told the most famous ones. Students from Lithuania compared two writers – Vincas Krėvė and William Shakespeare. They also presented the difference between their books. Bulgarian group told about the play-writer Ivan Vazov and a story of “Gramada”. Italian delegation made a cheerful video film called “Chichibio and the crane”. Students from Macedonia made a presentation by ther chosen theme, which was “Patched life”. All students had the opportunity to choose the program, which fits for them the most. This time students were using “Powtoon” or “Moovly”. After very interesting presentations we were divided into groups and had to make posters. Before that, we had to read the stories and then paint some scenes according to the fairy-tales. This is how we had reached one of the main aims of the project – we were generating ideas with students from different countries, working together and helping each other. These posters were presented on the fourth day of the project.

In the second and fourth days we had excursions to get to know Bulgaria better. We had visited “Ledenika’s cave” in Vratsa and also unforgettable impression was made by “Klisurski” monastery.

In the fifth day we said goodbye to the students and their families, which have accepted us during this project. It was hard to leave them – that tiny city was very cozyand also hospitable Bulgarians made our trip even more wonderful. We moved to the capital city of Bulgaria – Sofia and it impressed us with the amazing architecture, museum and the Cathedral. We had spent there only one day, but we managed to see lots of things. However, we would like to visit Sofia again. The week in Bulgaria, during the project Erasmus+ “Smart classrooms, smart students” passed really fast. We had met lots of interesting people from different countries, we got some new experience. We promised to each other to keep in touch, no matter if there is a  big distance between us. However, we shouldn’t be upset as we are going to meet each other in Italy in just a few months!

 Julija Dikčiūtė ir Ieva Pocytė 3E